Oplysninger om Assens-Gamtofte menighedsråds behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Assens-Gamtofte Menighedsråd
Adelgade 18
5610 Assens
CVR-nr.: 38228862
Telefon: 64 71 11 88
Mail:7801@sogn.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen, Kirkeministeriet.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 På e-mail: databeskyttelsesraadgiver@km.dk

 På telefon: 33923390

 Ved brev: Kirkeministeriet, att. ”databeskyttelsesrådgiver”, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 Minikonfirmand
 Konfirmandundervisning og konfirmation
 Dåb
 Vielse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af de lovhjemlede opgaver, der er tillagt menighedsrådet som myndighedsudøvende i medfør af den kirkelige lovgivning.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
- Minikonfirmand: Navn og adresse på barn. Navne, adresse(r), telefonnumre, e-mailadresse, telefonnummer og cpr. nr. på forældre. CPR. numre indhentes for at kunne sende information til forældrenes e-boks.
- Konfirmandundervisning og konfirmation. Barnets cpr. nr., navn, adresse, skole og skoleklasse. Hvis barnet er døbt uden for folkekirken, fx i udlandet, indhentes også dåbsattest. Forældrenes navne, adresse, telefonnumre og e-mailadresser.
- Dåb: Barnets navn og cpr. nr., forældrenes navne, telefonnumre og e-mailadresser. Navne og adresser på faddere og evt. gudmor/gudfar. Vi kan også bede om dokumentation for (slægts)navne, hvis det er nødvendigt i forbindelse med navngivning ved dåb.
- Vielse: Brud og brudgoms navne og cpr. nr. samt deres telefonnumre og e-mailadresser. Navne og adresser på to vidner samt prøvelsesattest. Vi kan også bede om dokumentation for (slægts)navne, hvis det er nødvendigt i forbindelse med ansøgning om navneændring.

Oplysningerne der indhentes er således almindelige personoplysninger, og i tilfælde hvor det er nødvendigt, indhentes også følsomme personoplysninger som CPR. nr.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

De indsamlede oplysninger videregives til den sognepræst, der har den kirkelige handling eller varetager undervisningen.  Oplysninger, der er indhentet i forbindelse med en kirkelig handling (dog ikke cpr. nr.), videregives internt i det omfang, det er nødvendigt, til organist og kirketjener.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indhenter oplysninger via e-mail, telefon, brev, personligt fremmøde eller via hjemmesiden www.assenskirke.dk (udbyder er ChurchDesk). Oplysninger kan også indhentes fra skoler (klasselister). Hvis personfølsomme oplysninger indhentes fra borgere, sker det via telefonisk kontakt med borgeren, borgerens personlige fremmøde eller ved at borgerne selv indsender via sikker mail til sognene (log-in med NemID).

Oplysninger kan også indhentes fra CPR-registeret og/eller ministerialbogen (kirkebogen).

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i sikrede og fortrolige IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang eller i aflåste skabe. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler, og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil gemme oplysningerne om dig så længe, der er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig beror på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

- Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

- Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

- Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

- Ret til begrænsning af behandling. Under visse omstændigheder har du ret til, at behandlingen af oplysninger om dig begrænses, f.eks. mens det undersøges, om oplysningerne er korrekte, eller om oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et retskrav.

- Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret den 9. august 2019.